Nanometer microspheres

纳米微球

项目名称 产品货号 表面基团 粒径 浓度 应用方向
红色乳胶微球 DR0200C 羧基(COOH) 200nm 4%
免疫层析
DR0300C 羧基(COOH) 300nm 4%
免疫层析
DR0400C 羧基(COOH) 400nm 4%
免疫层析
DR0200S 链霉亲和素(SA) 200nm 1%
免疫层析
DR0300S 链霉亲和素(SA) 300nm 1%
免疫层析
DR0400S 链霉亲和素(SA) 400nm 1%
免疫层析
蓝色乳胶微球 DB0200C 羧基(COOH) 200nm 4%
免疫层析
DB0300C 羧基(COOH) 300nm 4%
免疫层析
DB0400C 羧基(COOH) 400nm 4%
免疫层析
DB0200S 链霉亲和素(SA) 200nm 1%
免疫层析
DB0300S 链霉亲和素(SA) 300nm 1%
免疫层析
DB0400S 链霉亲和素(SA) 400nm 1%
免疫层析
黑色乳胶微球 DK0200C 羧基(COOH) 300nm 4%
免疫层析
DK0300C 羧基(COOH) 300nm 4%
免疫层析
DK0400C 羧基(COOH) 400nm 4%
免疫层析
DK0200S 链霉亲和素(SA) 200nm 1%
免疫层析
DK0300S 链霉亲和素(SA) 300nm 1%
免疫层析
DK0400S 链霉亲和素(SA) 400nm 1%
免疫层析
绿色乳胶微球 DG0200C 羧基(COOH) 200nm 4%
免疫层析
DG0300C 羧基(COOH) 300nm 4%
免疫层析
DG0400C 羧基(COOH) 400nm 4%
免疫层析
DG0200S 链霉亲和素(SA) 200nm 1%
免疫层析
DG0300S 链霉亲和素(SA) 300nm 1%
免疫层析
DG0400S 链霉亲和素(SA) 400nm 1%
免疫层析

我的心愿单

  * 姓名:

  * 联系电话:

  * 电子邮箱:

  * 公司名称:

  * 职位:

  * 咨询内容: